Development Team
Mei Hou, Xing Tang, Feng Tian, Fangyuan Shi, Fenglin Liu, Ge Gao

How to cite?
Hou M, Tang X, Tian F, Shi F, Liu F, Gao G. AnnoLnc: a web server for systematically annotating novel human lncRNAs. BMC Genomics. 2016;17:931.

Contact
annolnc@mail.cbi.pku.edu.cn